EKG: Elektrokardiografia pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem defibrylatorem

  1. Wskazania do wszczepienia układu stymulującego w elektrokardiogramie – zaburzenia automatyzmu i przewodnictwa, elektrokardiograficzne pułapki: blok a-v II ° a zablokowane pobudzenia przedsionkowe.
  2. Prawidłowa funkcja układu stymulującego w zapisie EKG – ocena EKG u pacjenta z wszczepionym układem stymulującym.
  3. Zaburzenia funkcji układu stymulującego w zapisie EKG – zaburzenia stymulacji i sterowania układu stymulującego – zjawisko niedoczułości i nadczułosci, częstoskurcz stymulatorowy, ELT, utrata resynchronizacji w układach CRT.
  4. Interferencja zaburzeń rytmu z pracą stymulatora lub kardiowertera- defibrylatora – migotanie przedsionków , komorowe zaburzenia rytmu – zjawisko „safety pacing” i „mode switch”.