Regulamin 2015

Regulamin uczestnictwa


Śląska Jesień Elektrokardiologiczna
Katowice, 25 – 27 listopada 2015

  Organizator Konferencji: Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach

  Biuro organizacyjne: AltaSoft s.c. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP: 634-23-96-317

  Data publikacji regulaminu: środa, 15 października 2014

  Data modyfikacji regulaminu: środa, 15 lipca 2015

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty, w której udział mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające zgodę Organizatora na ustalonych przez niego warunkach.
 3. Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi albo w inny sposób zawodowo związane z tematyką Konferencji, w szczególności lekarze, asystenci medyczni (pielęgniarki, pielęgniarze, technicy medyczni), studenci do 26 roku życia ostatnich lat studiów dziennych medycyny i pielęgniarstwa z ważną legitymacja studencką oraz przedstawiciele sponsorów- wystawcy i partnerzy Konferencji.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  • dokonanie rejestracji,
  • wniesienie wymaganej opłaty konferencyjnej,
  • wykonane niezwłocznie po przybyciu na Konferencję osobiste potwierdzenie swojej obecności w recepcji konferencyjnej.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja na Konferencję możliwa jest przez
  • wypełnienie formularza internetowego,
  • zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Organizacyjnym,
  • w przypadku wolnych miejsc przez rejestrację osobistą na Konferencji w recepcji konferencyjnej.
 2. W zależności od liczby zgłoszeń Organizator rezerwuje sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji
 3. W przypadku rejestracji płatnych, osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty. (Prosimy także o uważne przeczytanie warunków anulacji – paragraf §5)
 4. W przypadku osób zwolnionych z opłat Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnej (wykonywanej poza systemem automatycznej rejestracji) mailowej lub telefonicznej weryfikacji zgłoszenia na co najmniej 14 dni przed konferencją. Prosimy także o niezwłoczne dokonanie anulacji zgłoszenia, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w Konferencji.
 5. W razie rejestracji po 25.10.2015 Uczestnik nie ma gwarancji otrzymania kompletu materiałów konferencyjnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych rejestracyjnych.

§3. Opłaty i zawartość pakietów konferencyjnych

 1. Jako pakiet konferencyjny rozumie się pakiet świadczeń przysługujących uczestnikowi w ramach wniesionej opłaty konferencyjnej z uwzględnieniem par.§2 pkt.5.
 2. Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju uczestnictwa i terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego.
 3. Wyróżnia się następujące rodzaje opłat (podano cenę netto/brutto*):
  Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
  do 24.11.2015
  Wczesna
  od 25.11.2015
  Późna / Na miejscu
  Lekarze 1) 100,00 zł/123,00 zł* 150,00 zł/184,50 zł*
  Pielęgniarki i technicy cała konferencja 2) 50,00 zł/61,50zł* 50,00 zł/61,50 zł*
  Pielęgniarki i technicy – tylko sesja dedykowana 3) Bez opłat Bez opłat
  Studenci do 26 roku życia ostatnich lat studiów dziennych medycyny i pielęgniarstwa 4) Bez opłat Bez opłat
  * ceny brutto zawierają 23% VAT

  1) Opłata obejmuje wstęp na wszystkie sesje oraz imprezy towarzyszące (z identyfikatorem)

  2) Opłata obejmuje wstęp na wszystkie sesje w tym sesję dedykowaną oraz imprezy towarzyszące (z identyfikatorem)

  3) Wstęp wyłącznie na sesję dedykowaną. Nie zawiera wstępu na konferencję oraz imprezy towarzyszące

  4) Wstęp wyłącznie na sesje. Nie zawiera wstępu na imprezy towarzyszące. Wydanie identyfikatora „Student” możliwe jest jedynie po okazaniu legitymacji studenckiej lub potwierdzeniu statusu przez nauczyciela akademickiego

 4. Opłata na miejscu – w recepcji Konferencji możliwa jest jedynie gotówką

§4. Realizacja płatności, faktury

 1. Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na Konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:
  Bank: mBank
  Nr konta: 67 1140 2004 0000 3802 7543 8801
  Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ELEKTROKARDIOLOGIA”
  Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft s.c., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska
 2. W przypadkach spornych konieczne jest przedstawienie dowodu wpłaty i decydująca będzie data wniesienia opłaty konferencyjnej.
 3. Zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004. r z późniejszymi zmianami o podatku od towarów i usług faktury będą wystawiane nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Prosimy o uważne wypełnianie danych płatnika podczas rejestracji. W przypadku innego płatnika niż podany w danych rejestracyjnych, prosimy o odpowiednią informację przed dokonaniem płatności. Późniejsza zmiana płatnika możliwa jest tylko po otrzymaniu noty korygującej od osoby zainteresowanej.
 4. Sposoby odbioru faktury
  • w postaci elektronicznej na wskazany adres email. Odbiorca może samodzielnie wydrukować fakturę lub odebrać papierowy oryginał podczas konferencji.
  • w postaci papierowej – oryginał faktury wysyłany jest na wskazany adres Pocztą Polską jako przesyłka listowa.
 5. Przed dokonaniem płatności prosimy wybrać sposób dostarczenia faktury i uzupełnić dane adresowe, na które ma zostać wysłana faktura . W przypadku braku odpowiednich dyspozycji od strony uczestnika lub faktycznego płatnika faktury, papierowy oryginał faktury wysyłany jest przesyłką listową Poczty Polskiej na adres podany podczas rejestracji ( w przypadku braku adresu, na który ma być przesłana faktura jest to adres podany w danych kontaktowych uczestnika).

§5. Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty (dla rejestracji płatnych)

 1. Opłata manipulacyjna związana z anulacją pojedynczej rejestracji wynosi 20 zł brutto. Zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 25.10.2015 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (20 zł)
  po dniu 25.10.2015 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

§6. Siła wyższa. Odwołanie, zmiany miejsca i terminu Konferencji

 1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej. W przypadku Konferencji siłą wyższą może być także nagła, niemożliwa do przewidzenia niewydolność Centrum Konferencyjnego spowodowana np. zalaniem, pożarem, czy inną awarią.
 2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora, wniesiona opłata jest zwracana Uczestnikom w całości.
 4. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora Uczestnik może podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Konferencji, a wniesiona opłata jest mu zwracana w całości.
 5. Zwrotu opłaty dokonuje Instytucja: Organizator lub Biuro Organizacyjne, która tą opłatę otrzymała na konto bankowe, z którego przelew był wykonywany. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej.
 6. O przypadkach opisanych w punktach: 2 i 4 niniejszego Biuro Organizacyjne poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Konferencji i dodatkowo e-mailem albo sms-em – o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.

§7. Inne zmiany w ramach Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji. Aktualny program publikowany będzie na stronach internetowych Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Konferencji.

§8. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

 1. Każdy z Uczestników ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora konferencyjnego przez cały czas trwania Konferencji i okazywania go na prośbę personel konferencyjnego lub ochrony.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania bez zgody Organizatora. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 4. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszt parkingu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Konferencji.

§9. Zgoda na udostępnienie wizerunku

 1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas Konferencji z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach Internetowej Organizatora lub Biura Organizacyjnego.
 2. Ustalenie to dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Konferencji w trakcie aktywności konferencyjnych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.

§10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej e-mailem lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Biura Organizacyjnego do 7 dni od zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni od otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o statusie reklamacji e-mailem albo sms-em – o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie normują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd Organizatora lub Biura Organizacyjnego ( zależnie od tego, która ze stron bierze udział w sporze).
 3. Zasady zarządzania i przechowywania gromadzonych danych osobowych regulują oddzielne dokumenty: oświadczenie o poufności i polityka bezpieczeństwa opublikowane na stronie szkoleniapta.pl.
 4. Kontakt z Biurem Organizacyjnym:
  ul. Pukowca 15
  40-847 Katowice
  POLSKA

  tel.: (+4832) 259-83-99, (+4832) 259-83-98, (+4832) 259-83-96
  fax: (+4832) 259-83-98
  e-mail: konferencje@altasoft.pl

  Biuro czynne w dni robocze – od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30